امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
  سامانه پژوهان     google scholare    انجمن چشم پزشـکی ایـران     PubMed  
           
                 
           
    بیمارستان تخصصی خاتم الانبیاء (ص)   Scopus     نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران    معاونـت پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه  

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

       
  آمبلیوپی یا تنبلی چشم  

آشنایی با لنـز تماسی

 

استرابیسـم یا لوچـی

  قوز قـرنـیـه
               
       
 

کونژکتیویت عفونی

  کراتـوپـلاسـتی  

 آب مـرواریــد

  کندگـی شبکیـه
               
               

 

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
   دكتر سیده مریم حسینی
 
   فلوشيپ ویتره و رتین
 
   رئیس مرکز تحقیقات چشم و معاون پژوهشی گروه چشم - عضو هیئت علمی گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
   ایمیل:   Hoseinimm[at]mums.ac.ir                                 شماره تماس: 37289911-051
 
       
  مقالات  
 
 1. Moghaddas E, Hosseini SM, Sharifi K, Rezai A, Soleimanpour S, Miri Moghaddam MM, Shamsian SA. IgG Avidity Test for Ocular Toxoplasmosis Diagnosis at a Tertiary Center, Northeast of Iran. Iran J Immunol. 2019; 16(3):258-264.
 2. Shoeibi N, Abrishami M, Mohammad Esmaeil E, Hosseini S.M.Visual prognosis, clinical features, and predisposing factors in non-HIV patients with cytomegalovirus retinitis. Int Ophthalmol. 2019; 39(8): 1709-1715.
 3. Sepahi S, Mohajeri S.A, Hosseini S.M, Khodaverdi E, Shoeibi N, Namdari M, Tabassi S.A.S. Effects of Crocin on Diabetic Maculopathy: A Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial. American Journal of Ophthalmology 2018; 190, pp. 89-98.
 4. Hosseini SM, Shoeibi N, Ebrahimi R, Ghasemi M. Author's reply. J Ophthalmic Vis Res 2018; h13:524.
 5. Hosseini S.M, Moghaddas E, Sharifi K, Dadgar Moghaddam M, Shamsian S.A. Correction to: Assessment of ocular toxoplasmosis patients reported at a tertiary center in the northeast of Iran, International Ophthalmology 2018; 38(6), pp. 2535.
 6. Abrishami M, Baharvahdat H, Hosseini S, Ganjeifar B. Endovascular treatment of an unruptured anterior communicating artery aneurysm presenting with acute altitudinal visual field defect: A case report, Journal of Current Ophthalmology 2018; 30(2), pp. 177-181.
 7. Hosseini S.M, Shoeibi N, Ebrahimi R, Ghasemi M. Patterns of uveitis at a tertiary referral center in Northeastern Iran. Journal of Ophthalmic and Vision Research 2018; 13(2), pp. 138-143.
 8. Hosseini S.M, Shirzad S, Ghasemi M. Bilateral Panuveitis and Keratitis as First Presentation of Relapsing Polychondritis, Ocular Immunology and Inflammation. 2019;27(8):1267-1269.
 9. Shoeibi N, Hosseini S.M, Banaee T, Ansari-Astaneh M-R, Abrishami M, Ahmadieh, H. Vitreous changes after intravitreal bevacizumab monotherapy for retinopathy of prematurity: A case series. International Journal of Retina and Vitreous 2018; 4(1),10.
 10. Hedayatfar A, Hosseini SM, Karimi N, Falavarjani KG, Badie N, Zameni M, Soheilian M. The spectrum of Vogt-Koyanagi-Harada disease in Iran, Int Ophthalmol. 2018; 38(2), pp. 443-449.
 11. Hosseini SM, Ahmadabadi A, Tavousi SH, Rezaiyan MK, Endogenous Endophthalmitis after Severe Burn: A Case Report, J Ophthalmic Vis Res. 2017 Apr-Jun;12(2):228-231.
 12. Seyedeh Maryam Hosseini, MirNaghi Moosavi, Nasser Shoeibi, Mahdi Sakhaee, Hossein Ghavam Saeidi,Bilateral Cytomegalovirus Retinitis in an Immunocompetent Infant, Journal of Current Ophthalmology, Volume 29, Issue 1, March 2017, Pages 66–68.
 13. MirNaghi Moosavi, Seyedeh Maryam Hosseini, Nasser Shoeibi, Mohammad-Reza Ansari-Astaneh, Unilateral idiopathic retinal vasculitis, aneurysms, and neuroretinitis syndrome (IRVAN) in a young female, Journal of Current Ophthalmology, Volume 27, Issues 1–2, March–June 2015, Pages 63–66.
 14. Mousavi MirNaghi, Shoeibi Nasser, Hosseini SeyedehMaryam, and Saadat Targhi Ali, Bilateral Multifocal Choroidal Osteoma with Choroidal Neovascularization, Case Reports in Ophthalmological Medicine, Volume 2015 (2015), Article ID 346415, 4 pages.
 15. Nasser Shoeibi, Seyedeh Maryam Hosseini, Razie Bayani, Toxoplasmosis Neuroretinitis: A Case Report, Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016 April; 18(4):e33115.
 16. Gharaee H, Mousavi MN ,Daneshvar R,Hosseini M, Sazande S. Effect of clear corneal incision on tear film following  phacoemulsification surgery.Iranian journal of ophthalmology 2009;21(3):29-34.
 17. Abrishami M, Mousavi M, Hosseini SM, Norouzpour A, Treatment of Chronic Central Serous Chorioretinopathy with Oral Methotrexate, J Ocul Pharmacol Ther. 2015 Jul 14. [Epub ahead of print].
 18. Banaee T, Hosseini SM, Optical Coherence Tomography Features in Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms and Neuroretinitis Syndrome, J Ophthalmic & Vision Research, 2015;10(2): 193-196.
 19. Banaee T, Hosseini SM, Helmi T, Ghooshkhanei H, Encircling narrow band versus buckle for retinal detachments with intrabasal or unseen retinal breaks, Journal Ophthalmic &Vision Research, 2015 Jan-Mar; 10(1): 55–59.
 20. Banaee T, Hosseini SM, Ghooshkhanei H , Moosavi MN , Khayyatzadeh-Kakhki S . Anatomical and visual outcomes of three different scleral buckling techniques. J Ophthalmic Vis Res 2009; 4 (2): 90-96.
 21. Faraji M, Ganjeifar B, Hosseini SM.A study of unilateral proptosis & etiology in in   Qaem  hospital. Iranian journal of otorhinolarengology.2007;48:107-111. 
 22. Faraji M, Ganjeifar B, Hosseini SM. A report of 6 cases proptosis due to meningioma in  Qaem  Iranian journal of otorhinolarengology.2007;48:107-111.
 23. Banaee T, Helmi T, Mousavi MN, Shoeibi N, Abrishami M, Hosseini SM , Omid tabrizi A, Effect of pan-retinal photocoagulation on the retinal nerve fiber layer in Diabetic patients, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences,2015; 58(2): 69-73.
 24. Banaee T, Hosseini SM, Abrishami A, Idiopathic Retinal Vasculitis, Aneurysms, and Retinitis: A Case Report, Bina J Ophthalmol, 2012;17(4): 408-413.
 
  طرح های تحقیقاتی  
   کد طرح عنوان طرح  
 

980839           بررسی اثر کروسین بر روی دانسیته عروقی ماکولا و سر عصب در افراد با دیابت غیر پرولفراتیو بدون درگیری  مرکز ماکولا

980570            نظام ثبت بیماران با ترومای نافذ چشمی خراسان بزرگ

971570            سیستم ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به تحلیل رفتگی های ارثی شبکیه چشم در مشهد

971549            تاثیر عوامل مربوط به بیهوشی در ایجاد عوارض بعد از عمل ویترکتومی در بیماران بستری در بیمارستان خاتم مشهد؛ مطالعه ی همگروهی

970685            بررسی ارتباط سطح سرمی آیریسین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2

970305            بررسی ارتباط بین میزان ضخامت لایه ی فیبر عصبی شبکیه قبل از عمل جراحی با میزان بهبودی دید مرکزی و میدان دید بعد از جراحی ترانس اسفنویید ماکرو آدنوم هیپوفیز

970214            بررسی میزان شیوع علایم و اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به یووئیت اتوایمیون

970141            مقایسه پیامدهای بالینی وبینایی و تصویربرداری دو روش جراحی شانت ونتریکولوپریتونئال و شانت لومبوپریتونئال قابل تنظیم در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون                             ایدیوپاتیک داخل جمجمه ای

970040            ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﺶ و واکنش انگل توکسوپلاسما گوندی و میزبان در بروز توکسوپلاسموزیس چشمی با بررسی آنتی ژن GRA25 و میزان بیان سایتوکاین های IL17 IL10 و TGF-B

970028            بررسی اثر منوتراپی کروسین در ماکولوپاتی دیابتی خفیف تا متوسط به روش کارآزمایی بالینی

970027            بررسی پایلوت اثر بخشی کروسین بعنوان مکمل دارویی در درمان عوارض چشمی ناشی از بیماری بهجت به روش کارآزمایی بالینی

961650            بررسی تغییرات میزان واسکولاریزاسیون عصب اپتیک و ناحیه ماکولا توسط OCT-A بعد از عمل جراحی کاتاراکت

961461            بررسی میزان بروز و عوامل همراه اندوفتالمیت حاد پس از عمل جراحی ویترکتومی و نتایج بینایی حاصل از آن در مرکز چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد بین سالهای ۹۰-۹۶

961099            نتایج بالینی جراحی شانت لومبوپریتونئال در بیماران بزرگسال علامت دار با هیپرتانسیون ایدیوپاتیک داخل جمجمه ای

960978            مقایسه میزان آسیب شبکیه در درمان macular hole closure با دو روش برداشتن ILM با pinch وscraper

960805            بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض جانبی تزریق داروی ziv-aflibercept با اواستین در درمان بیماران با treatment naïve CNV در زمینه AMD

960707            تعیین ژنوتایپینگ توکسوپلاسما گوندی در بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس چشمی در بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد در سال 1396-97

960561            بررسی مقایسه ای اثربخشی و عوارض جانبی تزریق داروی ziv-aflibercept با اواستین در درمان انسداد ورید  مرکزی رتین

960463            بررسی پلی مورفیسم های دومین های فعال  ژن VEGF در ارتباط با پاسخ به درمان تزریق داخل ویتره اواستین در بیماران ادم ماکولا

951832            تاثیر استفاده از سیستم ضبط تصاویر عمل در آموزش عملی دستیاران تخصصی چشم پزشکی

950978            بررسی ارتباط سطح  سرمی آدیپونکتین با رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع 2

950651            بررسی سطح ویتامین D در نوزادان مبتلا به ROP در مقایسه با گروه شاهد هم سن بدون ROP

950647            مقایسه یافته های تصویربرداری EDI-OCTدربیماران مبتلا به بجهت با درگیری چشمی و مقایسه آن با بیماران مبتلا به بهجت بدون درگیری چشمی

950453            ارزیابی سطح ویتامین D3 در بیماران مبتلا به یووئیت غیر عفونی

950234            بررسی تغییرات ضخامت کروئید sub foveal بعد از عمل ویترکتومی در بیماران دیابتی دچارادم ماکولای بالینی قابل توجه (CSME) از نوع ترکشنال

950232            بررسی تغییرات خواص بیومکانیک قرنیه  توسط Oculus corvis ST  و ocular response analyzer بعد از عمل جراحی پارسپلانا ویترکتومی

941393            بررسی اثر حفاظتی کروسین و کروستین در برابر آسیب ناشی از هایپرگلیسمی در سلول های شبکیه چشم

941244            ایجاد مرکز تصویر خوانی برای سامانه تله اسکرینینگ رتینوپاتی دیابتی

940902            مقایسه سطح IgGدر بیماران مبتلا به توکسوپلاسموزیس فعال و غیر فعال چشمی با روش IgG avidity  در بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء(ع) به صورت یک مطالعه                          پایلوت

940900            تشخيص سرولوژيک توکسوکاريازيس چشمي به روش الايزا در بيماران مشکوک مراجعه کننده به بيمارستان خاتم الانبيا مشهد

940537            میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم النبیاء مشهد ، فروردین 94 – شهریور 95

940141            بررسی تاثیربالینی قطره پردنیزولون با و بدون  قطره سیکلوسپورین2% در درمان یووئیت قدامی حاد غیر عفونی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان خاتم الانبیا(ص)                                  در تابستان و پاییز 94

930361            بررسی تاثیر کروسین بر ماکولوپاتی دیابتی و کاتاراکت به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو ناآگاه کنترل شده با دارونما 

930125            بررسی روند تکامل در نوزادان مبتلا به رتینوپاتی  نارسی درمان شده با بواسیزوماب داخل ویتره

930011            بررسی  فراوانی  موتاسیون ژن متیلن تتراهیدروفولات ردوکتازMTHFR  دربیماریهای انسدادی عروقی رتین و قسمت قدامی عصب اپتیک در بیماران کمتر از50سال  مراجعه                             کننده به درمانگاههای بیمارستان خاتم الانبیا در مدت 6 ماه:بیمارستان خاتم الانبیا 1393

930010            تاثیر تحریک چندحسی بر درد ناشی از معاینه چشم جهت غربالگری رتینوپاتی نارسی در نوزادان نارس

922091            بررسی اثربخشی تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب در نوزادان نارس در بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیا (1390-93)

922090            بررسی شیوع بیماریهای سیستمیک زمینه ای همراه در بیماران با تشخیص یووئیت در درمانگاه های بیمارستان خاتم الانبیا : 1390-93

922089            بررسی شیوع و نتایج درمانی اندوفتالمیت حاد پس از تزریق داخل ویتره دارو

920964            بررسی اثر تزریق داخل ویتره متوترکسات در درمان ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان های رایج

920904            بررسی اثر تزریق داخل ویتره متوترکسات در درمان ادم ماکولا سیستوئید مقاوم به درمان های رایج در بیماران یووییتی غیر عفونی

920827            تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی و  کیفیت خواب مادران دارای نوزاد نارس

920560            میزان بروز و عوامل خطر رتینوپاتی نوزادان نارس در بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی خاتم الانبیا مشهد (1390-92)

911235            بررسی تاثیر دیررس تزریق داخل ویتره بواسیزوماب بر ایندکسهای بیومکانیک و آناتومیک قرنیه

911022            بررسی فراوانی انواع Uveitis در بیماران مراجعه کننده به کلینیک یووئیت بیمارستان خاتم الانبیا (ص) در فاصله  سالهای 1392-1391

910973            بررسی تغییرات میزان بروز جداشدگی شبکیه در روزه داری

910837            بررسی اثر دوز کم متوترکسات در درمان رتینوپاتی سروزی مرکزی مزمن با دوره بیش از یک ماه

910311            بررسی استریلیتی و میزان تاثیر Bevacizumab  گرفته شده از ویالهای چند بار استفاده شده

910292            تغییرات کوتاه مدت فشار داخل چشمی در تزریقات Bevasizumab داخل ویتره : مقایسه اثر داروهای کاهنده فشار داخل چشمی

910265            بررسی تاثیر تزریق داخل ویتره داروی اواستین در بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی حاد

910192            بررسی مقایسه ای تاثیر بالینی وقرنیه ای قطره پردنیزولون و قطره پردنیزولون همراه با  قطره دیکلوفناک در درمان یووئیت قدامی حاد

900827            بررسی تغییرات IOP در بیماران تحت پارس پلانا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجام

89813              راه اندازی طرح غربالگری رتینوپاتی دیابتی در بیماران مراجعه کننده به  سه مرکز کنترل دیابت مشهد با استفاده از دیژیتال فوندوس فوتوگرافی

89808              تزریق داخل ویتره اواستین به تنهایی یا همراه با دگزامتازون در درمان ادم ماکولر دیابتیک، کارآزمایی بالینی تصادفی شده

89816              بررسی مقایسه ای تاثیر مصرف خوراکی ایندومتاسین و پروپرانولول بر سیر بالینی و نتایج  بینائی بیماران مبتلا به سنترال سروز کوریو رتینو پاتی                           حاد

89814              بررسی ضخامت لایه فیبر عصبی شبکیه در بیماران دیابتیک با ادم ماکولا تحت درمان با اواستین(bevacizumab)  داخل ویتره ای

89047              بررسی ارتباط بین سطح سرمی hsCRP و قطر عروق درگیر در رتینوپاتی دیابتی

86203             بررسی اثرات درمان استروئید تزریقی با دوزبالا در نوروپاتی اپتیک ضربه ای

83494             بررسی تزریق دگزا متازون داخل ویتره در درمان اندوفتالمیت حاد باکتریال بعد از عمل و بعد از ترومای نافذ چشمی

89166             شناسایی پاتوژنهای عامل اندوفتالمیت  با استفاده از PCR

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

 

 

اساتید گروه شبکیه

 

 
       
       
 

دکتر مجید ابریشمی

استاد ویتره و رتین

 

دکتر ناصر شعیبی

دانشیار ویتره و رتین

 

دکتر سیده مریم حسینی

دانشیار ویتره و رتین

 
             
             
 

دکتر مجتبی ابریشمی

استادیار ویتره و رتین

 

دکتر محمدرضا انصاری آستانه

استادیار ویتره و رتین 

     
 

 

اساتید گروه قرنیه

 

 
       
 

دکتر محمدرضا صداقت

استاد قرنیه

 

دکتر اکبر درخشان

استاد قرنیه

 

دکتر حمید قرائی

دانشیار قرنیه

 
             
             
 

دکتر سیامک زارعی قنواتی

استاد قرنیه

 

دکتر علیرضا اسلامپور

دانشیار قرنیه 

   

دکتر سيد حسين قوامي شهري

استاديار قرنیه 

 
 

 

 اساتید گروه گلوکوم

 

 
             
 

دکتر رامین دانشور

دانشیار گلوکوم

 

دکتر سعید شکوهی راد

دانشيار گلوکوم

     
 

 

  اساتید گروه استرابیسم و آکولاپلاستیک     

 

 
       
 

دکتر علی اکبر صابرمقدم

دانشیار استرابیسم

 

دکتر محمد اعتضاد رضوی

استاد استرابیسم

 

دکتر محمد شریفی

دانشیار استرابیسم

 
             
           
 

دکتر محمدیاسر کیارودی

استادیار استرابیسم

         
 

 

 اساتید گروه جنرال

 

 
           
         

دکتر قدسیه زمانی

استادیار چشم پزشکی

     

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
مقالات مرکز تحقیقات چشم در سال 98
 
 1. Induced Myopia Secondary to Blunt Trauma. Sedaghat MR, Momeni-Moghaddam H, Naroo SA, Etezad-Razavi M, Moshirfar M. Case Reports in Ophthalmological Medicine 2019.
 2. Socioeconomic background of students in Mashhad University of Medical Sciences: A comparative study. Makarem A, Daneshvar R, shakeri M-T. Future Of Medical Education Journal. 2019. 9(4), 64-69.
 3. Safety and Bioavailability of Complete and Half-Dose Intravitreal Ziv-Aflibercept in an Experimental Model: Contralateral Eye Study. Lashay A, Delrish E, Ashrafi E, Movassat M, Asadi-Amoli F, Dinarvand R, Abrishami M. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019 Dec 1;50(12):785-790.
 4. Refractive outcome of intravitreal bevacizumab injection in comparison to spontaneous regression of retinopathy of prematurity (ROP). Etezad Razavi M, Shoeibi N, Hassanzadeh S, Kianmehr S, Bakhtiari E. Strabismus. 2019 Dec 2:1-6.
 5. Corneal epithelial thickness mapping after photorefractive keratectomy for myopia. Sedaghat M-R, Momeni-Moghaddam H, Gazanchian M, Reinstein D.Z, Archer T, Randleman J.B, Hosseini S.R, Nouri-Hosseini G. Journal of Refractive Surgery. 2019; 35(10), pp. 632-642.
 6. Bilateral Panuveitis and Keratitis as First Presentation of Relapsing Polychondritis. Hosseini S.M, Shirzad S, Ghasemi M. Ocular Immunology and Inflammation. 2019; 27(8), pp. 1267-1269.
 7. Association of the Myocilin Gene Polymorphism With Primary Open Angle Glaucoma. Akbar Derakhshan, Jalil Tavakkol-Afshari, Javad Sadeghi Allah Abadi, Mohammad-Reza Ansari-Astaneh, Ali Reza Derakhshan, Amin Reza Nikpoor , Saeed Shokoohi Rad. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2019; 8(1).
 8. Biomechanically-corrected intraocular pressure compared to pressure measured with commonly used tonometers in normal subjects. Sedaghat MR, Momeni-Moghaddam H Email, Yekta A, Elsheikh A, Khabazkhoob M, Ambrósio R.Jr, Maddah N, Danesh Z. Clinical Optometry. 2019; 11, pp. 127-133.
 9. Incidence and Risk Factors of Retinopathy of Prematurity in Khatam Al-Anbia Ophthalmology Hospital in Mashhad City. Kazemi Rad N, Akbari Farkhani M, Abrishami M, Shoeibi N, Bakhtiari E. International journal of scientific research in dental and medical sciences 1 (2019) 36–39.
 10. Association of LOXL1 gene polymorphisms with exfoliation glaucoma patients. Taghavi E, Daneshvar R, Noormohammadi Z, Modarresi S.M.H, Sedaghat MR. Iranian Journal of Public Health. 2019; 48(10), pp. 1827-1837.
 11. Preferred Learning Styles among Ophthalmology Residents. Hassanzadeh S, Karimi Moonaghi H, Derakhshan A, Hosseini SM, Taghipour A. J Ophthalmic Vis Res 2019; 14:483–490.
 12. The role of early office-based needle aspiration in the management of subperiosteal hematoma. Sabermoghaddam A, Sardabi M, Kiarudi M.Y, Shokoohi-Rad S.  Orbit (London). 2019; 38(5), pp. 387-389.
 13. Phacoemulsification in bilateral anterior lenticonus in Alport syndrome: A case report. Sedaghat M-R, Momeni-Moghaddam H, Haghighi B, Moshirfar M. Medicine (United States). 2019; 98(39),e17054.
 14. Phacoemulsification, viscogoniosynechialysis, and goniotomy in patients with primary angle-closure glaucoma: A comparative study. Shokoohi-Rad S, Karimi F, Zarei-Ghanavati S, Tireh H. 2019.
 15. IgG Avidity Test for Ocular Toxoplasmosis Diagnosis at a Tertiary Center, Northeast of Iran. Moghaddas E, Hosseini SM, Sharifi K, Rezai A, Soleimanpour S, Miri Moghaddam MM, Shamsian SA. Iran J Immunol. 2019; 16(3):258-264.
 16. Effect of night work on image quality of optical coherence tomography angiography. Abrishami M, Fadakar P, Mirghorbani M, Masoumi A, Hassanzadeh S. Journal of Current Ophthalmology. 2019; 31 (2019) 438-441.
 17. Heritability of Corneal Curvature and Pentacam Topometric Indices: A Population-Based Study. Heydarian S, Hashemi H, Yekta A, Ostadimoghaddam H, Derakhshan A, Aghamirsalim M, Khabazkhoob M. Eye Contact Lens. 2019 Feb 28.
 18. Anatomical and Visual Effects of the MyoRing Implantation Measured by the ABCD Keratoconus Grading System. Sedaghat MR, Momeni-Moghaddam H, Belin MW, Akbarzadeh R, Sakhaee M, Armanfar F, Shahri F, Akhavan Rezayat A. Eye Contact Lens. 2019 Mar 23.
 19. Comparison between Tear Film Osmolar Cocentration and Other Tear Film Function Parameters in Patients with Diabetes Mellitus. Derakhshan A, Abrishami M, Khajedaluee M, Omidtabrizi  A, Ghassemi Moghaddam S. Korean J Ophthalmol. 2019 Aug; 33(4):326-332.
 20. Visual prognosis, clinical features, and predisposing factors in non-HIV patients with cytomegalovirus retinitis. Shoeibi N, Abrishami M, Mohammad Esmaeil E, Hosseini S.M. International Ophthalmology: 2019; 39(8), pp. 1709-1715.
 21. The effect of eye dominancy on patients' cooperation and perceived pain during photorefractive keratectomy. Zarei-Ghanavati S, Eslampour A, Shokouhirad S, Mazloum J, Yousefian A, Hassanzadeh S, Bakhtiari E, Eghbali P. Journal of Current Ophthalmology. 2019. 31(4), pp. 373-376.
 22. Prediction of Glaucoma Progression with Structural Parameters: Comparison of Optical Coherence Tomography and Clinical Disc Parameters. Daneshvar R, Yarmohammadi A, Alizadeh R, Henry S, Law SK, Caprioli J, Nouri-Mahdavi K. Am J Ophthalmol. 2019 Jun 24.208, pp. 19-29.
 23. Optical coherence tomography angiography in best vitelliform macular dystrophy. Mirshahi A.a, Lashay A.a, Masoumi Aa, Abrishami M. Journal of Current Ophthalmology. 2019. 31(4), pp. 442-445.
 24. First case of fungal keratitis due to Aspergillus minisclerotigenes in Iran. Karimizadeh Esfahani M, Eslampoor A , Dolatabadi S, Najafzadeh MJ, Houbraken J. Curr Med Mycol. 2019; 5(2): 45-48.
 25. Screening for HydroxychloroquineAssociated Retinopathy: A Review. Mirshahi A, Naderan M, Abrishami M. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2019 Jul, Vol-13(7): NE01-NE06.
 26. Four-year change in ocular biometric components and refraction in schoolchildren: A cohort study. Momeni-Moghaddam H, Hashemi H, Zarei-Ghanavati S, Ostadimoghaddam H, Yektad A, Khabazkhoob M. 2019; Journal of Current Ophthalmology.  31 (2019) pp. 206-213.
 27. Four-year changes in corneal biomechanical properties in children. Momeni-Moghaddam H, Hashemi H, Zarei-Ghanavati S, Ostadimoghaddam H, Yekta A, Aghamirsalim M, Khabazkhoob M. 2019; Clin Exp Optom.  102(5):489-495.
 28. The Effect of Cycloplegia on the Ocular Biometric and Anterior Segment Parameters: A Cross Sectional Study. Momeni-Moghaddam H, Maddah N, Wolffsohn J.S, Etezad-Razavi M, Zarei-Ghanavati S, Akhavan Rezayat A, Moshirfar M. 2019; Ophthalmol Ther: 8(3), pp. 387-395.    
 29. Effect of intravitreal bevacizumab injection on corneal in vivo biomechanics: A pilot study. Shoeibi N, Ansari-Astaneh M-R, Sedaghat M.R, Shokoohi Rad S. 2019; Journal of Ophthalmic and Vision Research: 14(2), pp. 151-156. (Abstract)
 30. Structure versus function in high myopia using optical coherence tomography and automated perimetry. Moghadas Sharif  N, Shoeibi N, Ehsaei A, Atchison D. 2019; Clinical and Experimental Optometry:102(3), pp. 335-340.(Abstract)
 31. Novelty in limbal stem cell culture and cell senescence. Boroumand N, Nosrati Tirkani A, Javid D, Hasani A, Taherzadeh D , Hosseinzadeh A, Nooripour S, Zarei-Ghanavati S, Hashemy S.I, Alamdari D.H. 2019; Experimental Eye Research: 181, pp. 294-301.(Abstract)
 32. The effect of trabeculectomy on contrast sensitivity, corneal topography and aberrations. Abolbashari F, Ehsaei A, Daneshvar R, Sharif N.M, Gholami A,  Monfared N, Ahmadi Hosseini S.M. 2019; International Ophthalmology: 39(2), pp. 281-286.(Abstract)
 33. Comparison of mechanical debridement and trans-epithelial myopic photorefractive keratectomy: A contralateral eye study. Zarei-Ghanavati S, Shandiz J.H, Abrishami M, Karimpour M. 2019; Journal of Current Ophthalmology.  31(2): 135-141.(Abstract)
 34. Multimodal imaging in posterior microphthalmos. Karkhaneh R, Masoumi A, Ebrahimiadib N, Chams H, Abrishami M. 2019; Journal of Current Ophthalmology.  31(3), pp. 335-338.(Abstract)
 35. Sclerotherapy for eyelid and anterior orbital venous-lymphatic malformation. Razavi M.E, Rajabi M.T, Hassanpoor N, Mohammadi S. 2019; Journal of Current Ophthalmology.  Article in Press.(Abstract)
 36. The association between the transforming growth factor beta-1 -509C > T gene polymorphism and primary open angle glaucoma in North Eastern Iran. Derakhshan A, Afshari J.T, Abadi J.S.A, Nikpoor A.R, Daneshvar R, Rad S.S, Ansari-Astaneh M-R. 0219; Reports of Biochemistry and Molecular Biology: 7(2), pp. 167-173.(Abstract)
 37. Significant association and increased risk of primary open angle glaucoma with TGFB2 Rs991967 gene polymorphism in north eastern Iranian patients. Derakhshan A, Abadi J.S.A, Tavakkol-Afshari J, Nikpoor A.R, Daneshvar R, Rad S.S, Ansari-Astaneh M-R, Ghafarian S. 2019; Reports of Biochemistry and Molecular Biology: 7(2), pp. 210-216.(Abstract)
 38. Single long scleral tunnel technique for prevention of Ahmed valve tube exposure. Eslami Y, Azaripour E, Mohammadi M, Kiarudi M.Y, Fakhraie G, Zarei R, Alizadeh Y, Moghimi S. 2019; European Journal of Ophthalmology: 29(1), pp. 52-56. (Abstract)
 39. Efficacy of adjuvant topical timolol–dorzolamide with intravitreal bevacizumab injection in diabetic macular edema: A contralateral eye study. Mirshahi A, Tadayoni R, Mohsenzadeh N, Saeidi Rezvani T, Abrishami M. 2019; Journal of Current Ophthalmology.  Article in Press.(Abstract)
 40. Predictors of Successful Outcome following Intrastromal Corneal Ring Segments Implantation. Sedaghat M.-R, Momeni-Moghaddam H, Piñero D.P, Akbarzadeh R, Moshirfar M, Bamdad S, Gazanchian M. 2019;Current Eye Research. 44(7),pp. 707-715.(Abstract)