آیین نامه شورای پژوهشی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسمه تعالی

آئین نامه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شورای پژوهشی مرجع اصلی تصمیم گیری در حوزه پژوهش در گروه چشم و مرکز تحقیقات است. اعضا و مسئول شورای پژوهشی بمدت یک سال توسط شورای عالی مرکز تحقیقات چشم انتخاب می شوند. اعضای شورا شامل 7 نفرمیباشند که از هرکدام از سرویسهای تخصصی ( قرنیه ، شبکیه و استرابیسم) حداقل 2 نفر حضور دارند. شورای پژوهشی می تواند در هر یک از زمینه های فعالیت خود ازنظر مشاوران شورا ( از افراد متخصص عضو گروه و مرکز تحقیقات یا غیر عضو) بهره گیری نماید.

وظایف شورای پژوهشی عبارتند از :

1- تدوین و به روز کردن خطوط و اولویتهای کلیه طرحهای پژوهشی و تدوین بانک موضوع به ترتیب اولویت با تهیه Database مربوطه در هر حیطه چشم پزشکی و بر مبنای سه استراتژی کلی تحقیقات اپیدمیولوژیک تحقیقات پایه و تحقیقات بالینی

2- در حوزه سیاستگزاری پژوهشی ارائه برنامه ریزی استراتژیک به شورایعالی، پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ، سمینارها و بازآموزیها، تدوین نحوه ارتباط با سایر مراکز پژوهشی داخلی و خارجی ، ارتباط با سایر ارگانها و صنعت .

3- تدوین رویه های مناسب برای :

الف – تصویب طرحهای تحقیقاتی ( طرحهای اختصاصی و یا مشترک)

ب- نحوه پایش طرحها در زمان انجام آنها و ارزیابی نتایج و مقالات حاصل از آنها

ج – فرایند ارائه خدمات پژوهشی مرکز

4- بررسی و نقد و تصویب کلیه طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها

5- تدوین و تصویب رویه حقوق پژوهشی و نحوه تنظیم قرارداد پژوهشی

6- تشکیل کمیته تحقیقات دانشجویی ( شامل دانشجویان مقاطع علوم پایه و بالینی دوره پزشکی عمومی ، دستیاران و دانشجویان سایر رشته ها) بعنوان یکی از ارکان شورا در جهت تشویق ، هدایت و بکارگیری دانشجویان علاقمند جهت فعالیت در راستای اولویتهای مرکز و پیشنهاد آیین نامه مربوطه به شورایعالی

جلسات شورای پژوهشی پس از تصویب آئین نامه شورا ، بصورت ماهیانه، یا در صورت وجود 3 طرح قابل بررسی و یا در موارد خاص با نظر مسئول شورا تشکیل خواهد شد. هماهنگی برگزاری جلسات و اطلاع رسانی در مورد زمان جلسات بعهده منشی شورا خواهد بود. مکان برگزاری جلسات در محل طبقه آموزشی گروه می باشد. حد نصاب به رسمیت رسیدن جلسات شورا 4 نفر می باشد. ( باحضور الزامی اعضاء سرویس تخصصی مربوط به طرح ارائه شده)

گزارش جلسات شورا ، فهرست اعضاء حاضر و ساعت ورود ، دستور العمل ها و پیشنهادات توسط منشی جلسه ثبت شده و به امضاء و تایید حاضرین می رسد. خلاصه جلسات و تصمیمات ماخوذه از طریق نصب روی بورد مرکز تحقیقات و قرارگرفتن در سایت به اطلاع سایر اعضاء مرکز ( اعضاء گروه چشم) می رسد.

بررسی وتصویب نهایی آئین نامه شورای پژوهشی بعهده شورایعالی مرکز تحقیقات می باشد.