چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

  کارگاه ها و باز آموزی های برگزار شده مرکز تحقیقات چشم:

سمینارهای برگزار شده سال 98

سمینار های برگزار شده سال 97

سمینار های برگزار شده سال 96

سمینار های برگزار شده سال 95

سمینار های برگزار شده سال 94

سمینار های برگزار شده سال 93

سمینار های برگزار شده سال 92

سمینار های برگزار شده سال 91

سمینار های برگزار شده سال 90

سمینار های برگزار شده سال 88 و 89

سمینار های برگزار شده سال 86 و 87