کارگاه ها و بازآموزي ها

بازدید: 9268

  کارگاه ها و باز آموزی های برگزار شده مرکز تحقیقات چشم:

سمینارهای برگزار شده سال 98

سمینار های برگزار شده سال 97

سمینار های برگزار شده سال 96

سمینار های برگزار شده سال 95

سمینار های برگزار شده سال 94

سمینار های برگزار شده سال 93

سمینار های برگزار شده سال 92

سمینار های برگزار شده سال 91

سمینار های برگزار شده سال 90

سمینار های برگزار شده سال 88 و 89

سمینار های برگزار شده سال 86 و 87